FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं ७ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:04 PDF icon Ward 7 Namawali 2nd Quarter 079-080.xls pdf.pdf
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं ६ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:04 PDF icon Ward 6 Namawali 2nd Quarter 079-080.xls pdf.pdf
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं ५ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:04 PDF icon Ward 5 Namawali 2nd Quarter 079-080.xls pdf.pdf
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं ४ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:03 PDF icon Ward 4 Namawali 2nd Quarter 079-080.xls pdf.pdf
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं ३ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:03 PDF icon Ward 3 Namawali 2nd Quarter 079-080.xlspdf.pdf
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं २ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:03 PDF icon Ward 2 Namawali 2nd Quarter 079-080.xls pdf.pdf
आ.व २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली वडा नं १ ७९-८० Thursday, February 2, 2023 - 14:02 PDF icon Ward 1 Namawali 2nd Quarter 079-080.xls pdf.pdf
आ.व २०७९/०८० प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै वडाका लाभग्रहिकरुको नामावली ७९-८० Wednesday, January 18, 2023 - 11:30
आ.व ०७८/०७९ सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक नामावली विवरण ०७८/०७९ Tuesday, October 26, 2021 - 15:38